top of page

Privacyreglement (AVG)

AVG Privacyverklaring Meander, Praktijk voor Voetreflexologie​

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door mij gerespecteerd. Meander, Praktijk voor Voetreflexologie streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u verstrekt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik met uw gegevens omga.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter. Dat gebeurt ook in mijn praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan ik de volgende gegevens verzamelen: NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats), geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens betreffende uw gezondheid, de naam van uw andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak en betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Ik mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als ik dat doe op basis van een juridische grondslag. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en mij, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van mijn cliënten over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door mij worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het aanmaken van uw patiëntendossier om u in de praktijk in te schrijven, het inloggen in uw patiëntendossier, het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren, het verbeteren van de dienstverlening, het versturen van brieven aan derden, uit uw naam, het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en mij uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Naast de WGBO houd ik indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. De bewaartermijn voor overige administratie- en betaalgegevens is 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heb ik passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn heb ik op de website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Ik maak u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Ik raad u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten waarvan u gebruik kunt maken. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u mij verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij mij kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@meander-voetreflex.nl of door telefonisch contact met mij op te nemen via: telefoonnummer 06-30607578. Ik zal binnen 14 dagen op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Mijn contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met opnemen via de onderstaande contactgegevens: info@meander-voetreflex.nl of telefonisch via 06-30607578.

WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Als geregistreerd therapeut ben ik hier via de VNRT aan gehouden. Wilt u hier meer over lezen, dan kan dat hier

bottom of page